Utbildning i medling med anledning av brott enligt lag

Lagen

I Sverige har vi en lag (2002:445) som reglerar medling med anledning av brott, sedan år 2008 har kommunerna en skyldighet att vara utförare av medling. Samverkanspartner är poliser och åklagare, de har förutom lagen egna riktlinjer och föreskrifter för medling.

Medling - Ett fantastiskt verktyg

Medling, rätt utförd, är en enastående, begriplig och värdig process i konfliktlösning för alla inblandade. Medling bygger på filosofin Reparativ Rättvisa där grundantagandet är att parterna själva äger sin konflikt och att det är de som utifrån sina behov också löser den. Det är viktigt för att uppnå de hållbara lösningar med personligt ansvarstagande som vi eftersträvar. En av framgångsfaktorerna i medling är den opartiska medlaren, detta kommer vi bl.a.att lägga vikt vid i utbildningen.

Vem ska gå?

Denna utbildning vänder sig till dig som tidigare har erfarenhet av samtal med klient och en förkunskap i samtalsmetodik. Erfarenheterna av medling inom kommunerna visar på vikten av en verksamhet med ett tydligt syfte och struktur i arbetet med medling, både gentemot parterna men också var tydliga i sitt uppdrag mot samverkansparterna.

Utbildningen

Tidsplanen är två och en halv dagar i följd och efter ca.3 månader, en halv dags uppföljning med handledning, repetition och viss fördjupning. Uppföljningen kan ske via videokonferens.

Max 12 deltagare per utbildningstillfälle.

Utbildningen innehåller:

  • Genomgång av de lagar som berör arbetet med medling som till exempel medlingslagen och andra samverkansaktörers riktlinjer och lagar (polis, åklagare, kriminalvård, socialtjänst). Vi lägger stor vikt vid medlingslagen och dess syften.
  • Idéer och strömningar bakom framväxt av den medling vi arbetar med idag.
  • Reparativa processer – konsekvenser av ett brott och hur skadan kan repareras.
  • Både teoretiskt och praktiskt om medlingsgången med förmöten och medling som vi lägger stor tyngdpunkt på.
  • Den brottsutsatte och gärningspersonens perspektiv – vad kan parterna vinna på att delta i medlingssamtal, upplevelser, konsekvenser m.m.
  • Framgångsfaktorer i arbetet med medlingens samverkanspartner.
  • Reflekterande team och rollspel i medlingssamtal.
  • Skolmedling